- สำเร็จเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60 (ใช้เวลาจบเนฯ หลังจากจบปริญญาตรี เพียง 1 ปี)
- ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2597/2550  (ได้รับใบอนุญาตฯ หลังจากจบปริญญาตรี เพียง 1 ปี)
- จบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรตินิยม ด้วยคะแนนเฉลี่ย 82.39 จาก 100 คะแนน       
- จบ 3 ปีครึ่ง  คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2 ของคณะ (เฉพาะผู้ที่จบ 3 ปีครึ่ง) 
- คะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาปี 4  เป็นลำดับที่ 1 ของคณะ (เฉพาะผู้ที่จบ 3 ปีครึ่ง)   
- ประธานค่ายจุดประกายสู่นิติศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครสวรรค์ 
- ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกปีการศึกษา 
- ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ในขณะที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3
- ได้คะแนนสูงสุดของ Class วิชากฎหมายโรมันเบื้องต้น (93 คะแนน)  วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (93 คะแนน) และวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 (94 คะแนน)
ได้คะแนน Top 5 ของ Class ใน วิชากฎหมายตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ (92 คะแนน) 
วิชากฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนอง (94 คะแนน)  วิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (90 คะแนน) และวิชากฎหมายแรงงาน (95 คะแนน)
- ผู้เขียนหนังสือคู่มือสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่มียอดขายสูงที่สุด ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลจาก Se-ed Book Center)  

   

กลับสู่หน้ารายละเอียดคอร์ส (คลิ๊กตรงนี้)