- ปัจจุบันอายุ 34 ปี 
                                                                                                                            - สำเร็จ เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60 (ใช้เวลา จบ เนฯ หลังจาก จบปริญญาตรี เพียง 1 ปี)
                                                                                                                            - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2597/2550  (ได้รับ ใบอนุญาตฯ หลังจาก จบปริญญาตรี เพียง 1 ปี)
                                                                                                                            - จบปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับ เกียรตินิยม ด้วย คะแนนเฉลี่ย 82.39 จาก 100 คะแนน      
 
                                                                                                                            - จบ 3 ปีครึ่ง  คะแนนเฉลี่ยเป็นลำดับที่ 2 ของคณะ (เฉพาะผู้ที่จบ 3 ปีครึ่ง) 
                                                                                                                            - คะแนนเฉลี่ยเฉพาะวิชาปี 4  เป็นลำดับที่ 1 ของคณะ (เฉพาะผู้ที่จบ 3 ปีครึ่ง)   
                                                                                                                            - ประธานค่ายจุดประกายสู่นิติศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ นครสวรรค์ 
                                                                                                                            - ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกปีการศึกษา
 
                                                                                                                            - ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา (Moot Court) ในขณะที่กำลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3
                                                                                                                           
 - ได้คะแนนสูงสุดของ Class วิชากฎหมายโรมันเบื้องต้น (93 คะแนน)  วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (93 คะแนน)
                                                                                                                               และวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 1 (94 คะแนน)
                                                                                                                            -
 ได้คะแนน Top 5 ของ Class ใน วิชากฎหมายตัวแทน นายหน้า จ้างแรงงาน จ้างทำของ (92 คะแนน) 
                                                                                                                               วิชากฎหมายค้ำประกัน จำนำ จำนอง (94 คะแนน)  วิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัท (90 คะแนน)
 
                                                                                                                               และวิชากฎหมายแรงงาน (95 คะแนน)
                                                                                                                            - ผู้เขียนหนังสือคู่มือสอบตรงนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่มียอดขายสูงที่สุด ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลจาก Se-ed Book Center)
  

   

                                                                                                                                                       กลับสู่หน้ารายละเอียดคอร์ส (คลิ๊กตรงนี้)